فرقی نمی کند چه کسی عاشقت شده است

بــا هـر بـهانه و هـوسی عـاشقــت شــــدهست

فرقـی نمی کند چه کسی عـاشقت شده است

چــیــزی ز مــاه بــودنتـــــــــــو کــم نــمی شـود

گـیـرم که بـرکه اینــفسیعاشـقت شده ست

ای سـیــب ســـرخ غـلــت زنـاندر مــسـیــر رود

یـک شهر تـا بـه من برسی عاشقت شده ست

پــــــــرمی کــــشی و وای بــه حــال پــرنـده ای

کز پشت میله ی قفسی عاشـقت شـدهسـت


آیـینـــه ای و آه کـــههــــرگــزبــرای تــو

فرقی نمی کند چهکسی عاشقت شده است

 

 

(فاضل نظری)

/ 2 نظر / 97 بازدید
حکمت

مرسی استفاده کردیم. منو خودم[چشمک]