چاه هم شده ایم

چقدر ساده دچار نگاه هم شده ایم

دچار سبزترین اشتباه هم شده ایم

 

تمام آیینه ها نیز خوب می دانند

که ما چقدر شریک گناه هم شده ایم

 

زبان زخمی مان را کسی نمی فهمد

ببین چقدر قشنگ است،  چاه هم شده ایم

 

شبی اگر همه شهر طردمان بکنند

من و توایم که تکیه گاه هم شده ایم

 

/ 0 نظر / 3 بازدید