که هنوز وصله ی دل دو سه بخیه کار دارد

مه من هنوز عشقت دل من فکار دارد

یکی بپرس از این غم که به من چه کار دارد

نه بلای جان عاشق شب هجرت است تنها

که وصال هم بلای شب انتظار دارد

تو که از می جوانی همه  سرخوشی چه دانی

که شراب نا امیدی چقدر خمار دارد

نه به خود گرفته خسرو پی آهوان ارمن

که کمند زلف شیرین هوس شکار دارد

مژه سوزن رفو کن نخ او ز تار مو کن

که هنوز وصله ی دل دو سه بخیه کار دارد

دل چون شکسته سازم ز گذشته های شیرین

چه ترانه های محزون که به یادگار دارد

غم روزگار گو رو، پی کار خود که ما را

غم یار بی خیال غم روزگار دارد

گل آرزوی من بین که خزان جاودانیست

چه غم از خزان ان گل که ز پی بهار دارد

دل چون تنور خواهد سخنان پخته لیکن

نه همه تنور سوز دل شهریار دارد

 

 

شهریار

 

/ 1 نظر / 83 بازدید
رایحه‌

عاشق دلسوخته باید یابید ...تا سخن شهریار دریابید