مثل قبل

دعا می کنم که این بار مثل قبل...

هی مشت می زنم به دیوار مثل قبل

 

حس می کنم نشسته ای،  درد می کشی

این حس که تو با درد گرفتار مثل قبل...

 

می بینمت به زندگی پشت کرده ای

می بینمت که تو بیزار مثل قبل

 

حس می کنم که تو از درد خسته ای

اما هنوز بزرگوار مثل قبل...

 

تاریخ تکرار کرد با تو قصه ای

تکرار قصه ی حلاّج با  دار  مثل قبل

 

عسل بانو

/ 0 نظر / 3 بازدید