هیچ مردی تمام روحم نیست

گرچه مرد ستاره چین کم نیست

هیچ مردی تمام روحم نیست

می رسد مردی از تمامی من

بعد می بینم آه.... این هم نیست

می روم سینه خیز تا قله

قله هایی که مال کوهم نیست

مثل تن لرزه با منی هر روز

لرزه هایی که بر تن   بم   نیست

دوست داری که ماه من باشی

آسمانت ولی فراهم نیست

روشنی مثل یک حقیقت تلخ

نکته  های تن تو مبهم نیست

ببر آهو دریده ای هستی

عشق بازیت مثل آدم نیست

/ 0 نظر / 3 بازدید